Integritetspolicy

Varför och för vem?

eco2heat®, "eco2heat GmbH", "eco2heat Nordics AB", "eco2heat AG" "vi", "oss", "vår" bryr vi oss om den personliga integriteten. Detta innebär att vi respekterar och skyddar din integritet och rätten till kontroll och transparens när vi behandlar dina personuppgifter.

eco2heat® är personuppgiftsansvarig i förhållande till behandlingen av personuppgifter som anges i denna integritetspolicy ("policyn". Policyn beskriver för vilka ändamål vi behöver dina personuppgifter, vilken rättslig grund vi förlitar oss på och vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter Vi informerar dig också om hur du utövar de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina personuppgifter.

Vi kommer också att lista våra databehandlare så att du kan känna dig 100 % säker på var dina personuppgifter lagras och behandlas.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten eller besöker vår hemsida www.eco2heat.com tillsammans "Funktioner".

Denna policy syftar till:

– Användare av tjänsten

- Potentiella kunder

– Kunder

– Anställda hos potentiella kunder

– Anställda hos befintliga kunder

– Besökare på vår webbplats

– Leverantörer

– Partners till eco2heat®

Definitioner

"Bearbetning" av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, modifiering, avläsning, överlämning m.m.

"Tillämplig lag" är den lagstiftning som är tillämplig på behandling av personuppgifter inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, guider och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

"Personuppgifter" är vilken typ av information som helst som kan kopplas till en identifierbar, levande person.

"Personuppgiftsansvarig" är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarig för att Personuppgifterna behandlas i enlighet med Tillämplig Lag.

"Personuppgiftsbiträde" är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och får således endast Behandla Personuppgifterna i enlighet med Personuppgiftsklientens instruktioner och gällande lagstiftning.

"Den registrerade" avser den levande, fysiska person vars personuppgifter behandlas.

"Service" Vi säljer lösningar relaterade till värmeradiatorer, solpaneler och Smarta hem.

eco2heat®s personuppgiftsansvar

Informationen i denna policy inkluderar den behandling av personuppgifter som eco2heat® är personuppgiftsansvarig för, det vill säga den behandling för vilken vi bestämmer syftet med varför en behandling görs och medlen på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge, etc. Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde – det vill säga när vi behandlar personuppgifter för våra kunders räkning.

Vi säljer tjänster och produkter till företag inom marknadsföring såsom annonswebbutveckling och även utbildningar inom försäljning och marknadsföring. Tjänsterna utförs löpande och för att utföra dem korrekt kräver de rätt information.

eco2heat® behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Detta avsnitt syftar till att informera om:

– Varför Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig i förhållande till syftet

– Vilken rättslig grund vi har identifierat för behandlingen

Rättsliga grunder

Samtycke – eco2heat® behandlar dina personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till behandlingen. Information om behandlingen lämnas alltid när vi ber om samtycke.

Avtal – Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss och den registrerade eller för att förbereda ingående av avtal med den registrerade.

Intresseavvägning – eco2heat® kan komma att behandla personuppgifter om vi har bedömt att det finns ett berättigat intresse som väger tyngre än den registrerades skydd för den personliga integriteten och om Behandlingen är nödvändig för ändamålet i fråga.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till syftet för vilket de samlades in. Beroende på vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta följa av ett avtal, b vara beroende av ett giltigt samtycke, c anges i lagstiftning eller d följa av en intern bedömning utifrån en intresseavvägning. I listan nedan anger vi, i den mån det är möjligt, den period som Personuppgifterna kommer att lagras eller vilka kriterier som används för att fastställa perioden.

Behandlingar

Behandling och syftet med behandlingen: Registrera användarkonto för att göra det möjligt för kunden att logga in

Personuppgifter: Namn, E-post, personnummer, Inloggningsuppgifter krypterade lösenord, lösenordstips och annan säkerhetsinformation, Kön, Enhets- och användningsdata t.ex. information om kundens enhet, använda funktioner och besökta webbplatser och inställningar,

Källa: Direkt från den registrerade, Från den registrerades arbetsgivare, Kreditvärderingsinstitut, Information skapad från analys av data, Från offentliga källor myndighet, företagets webbplats SPAR etc., Genererad internt.

Rättslig grund: Det berättigade intresset av att kunna fullgöra de åtaganden kunden bett oss att utföra.

Lagringstid: Ett år efter avslutat kundförhållande

Behandling och syftet med behandlingen: Skicka efterfrågad information och svara på frågor för att tillfredsställa dina kunder och intressenter

Personuppgifter: Namn, E-post, personnummer, Inloggningsuppgifter krypterade lösenord, lösenordstips och annan säkerhetsinformation, Enhets- och användningsdata t.ex. information om kundens enhet, använda funktioner och besökta webbplatser och inställningar

Källa: Direkt från den registrerade, Från den registrerades arbetsgivare, Genereras internt

Laglig grund: Avtal – Affärsavtal utgör grunden för att kunna leverera tjänsterna

Lagringstid: Så länge det finns ett giltigt samtycke. Information om hur länge samtycket gäller lämnas i de fall det är möjligt i samband med inhämtandet av samtycket.

Dina rättigheter

Du är den som kontrollerar dina personuppgifter. Vi strävar alltid efter att säkerställa att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Tillgång – Du har alltid rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som berör dig. Vi lämnar endast ut information om vi har kunnat försäkra oss om att det faktiskt är du som frågar efter informationen.

Rättelse – Om du upptäcker att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta kan du skicka ett e-postmeddelande till contact@eco2heat.com så hjälper vi dig att uppdatera dina personuppgifter

Radering – Vill du att vi ska glömma dig helt? Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig, kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som anges i lagen eller avtalet; Därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

Invändning – Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att skydda den personliga integriteten? Oroa dig inte – i så fall kommer vi att se över vår intresseavvägning och kontrollera att den fortfarande håller. Naturligtvis tar vi hänsyn till din invändning när vi omprövar om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att radera dina personuppgifter på en gång utan att granska vår bedömning.

Begränsning – Du kan också be oss att begränsa vår behandling av dina uppgifter:

Medan vi behandlar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter

Om du istället för att begära radering vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett specifikt ändamål. Om du till exempel inte vill att vi ska skicka reklam till dig i framtiden måste vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig

I de fall vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål för vilka de samlades in; förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att göra gällande ett rättsligt anspråk.

Dataportabilitet – Vi kan komma att förse dig med den information du själv har lämnat till oss eller som vi har fått från dig i samband med att vi ingick ett avtal med dig. Du får din information i ett vanligt använt och maskinläsbart format som du sedan kan ta med dig till en annan personuppgiftsansvarig.

Återkalla samtycke – Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandlingar av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därmed be oss att omedelbart upphöra med behandlingen. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida behandling av personuppgifter och inte för någon behandling som redan har skett.

Hur du använder dina rättigheter

Kontakta oss på contact@eco2heat.com så hjälper vi dig.

Överföring av personuppgifter

För att driva vår verksamhet kan vi behöva ta hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden.

I de fall våra personuppgiftsbiträden överför personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att behandlingen är laglig enligt gällande lag genom att uppfylla något av följande krav:

– Det finns ett beslut från Europeiska kommissionen om att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå.

– Tillämpning av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföringar från tredje land. eller

– andra lämpliga skyddsåtgärder som följer tillämplig lag.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal PUB-avtal med alla våra personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för behandling av personuppgifter.

Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till vissa utsedda myndigheter för att kunna fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Våra databehandlare

Databehandlare: Facebook

Personuppgifter som behandlas: Namn, E-post, Telefonnummer

Instruktioner: Lagring, bearbetning, analys

Databehandlare: Google

Personuppgifter som behandlas: Namn, e-post och telefonnummer

Instruktioner: Lagring, bearbetning, analys


Databehandlare: LinkedIn

Personuppgifter som behandlas: Namn, E-post, Telefonnummer

Instruktioner: Lagring, bearbetning, analys

Överföring av personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig

Leverans av beställda varor till kunder som PostNord, Schenker, DHL

Säkerhet

eco2heat® har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och att de är skyddade från förlust, missbruk och obehörig eller obehörig åtkomst.

Våra säkerhetsåtgärder

Organisatoriska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:

– Interna styrdokument policyer/instruktioner

– Inloggnings- och lösenordshantering

– Informationssäkerhetspolicy

– Fysiska säkerhetslokaler m.m.

”Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som genomförs genom tekniska lösningar.

Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:

– Kryptering

- Åtkomstlista

- Åtkomstlogg

– Säkert nätverk

– VPN

– Brandvägg

– Säkerhetskopiering

– Regelbunden kontroll av säkerhetsnivån

– Tvåstegsverifiering

Cookies

eco2heat® använder cookies och liknande spårningsteknologier för att bland annat analysera hur funktioner används så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. För mer information om hur vi använder cookies, se vår Cookie Policy.

Om vi inte håller våra löften

Om du upplever att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt, även efter att du har uppmärksammat oss på detta, har du alltid rätt att lämna in ditt klagomål till Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på https://www. imy.se/. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.

Ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter kommer vi att informera dig om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.
Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor om dina rättigheter eller om du har andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter:

contact@eco2heat.comSenast uppdaterad: 2022-03-03